Изготвяне на работен инвестиционен проект за нова сграда за шест градински групи на ЦДГ „Каменица” в УПИ II-523.1164, детска градина, кв. 378 по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Аспарух” №57

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 30.09.2015 - 15:58:11
Изходящ номер: 9100-461/30.09.2015 г.
Статус: Отворена

Документация

Публикации