Отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни, разположени на територията на Район “Централен”– Община Пловдив в пет обособени позиции, а именно:

Обособена позиция № 1 „Доставка на мляко и млечни продукти”;
Обособена позиция № 2 „Доставка на хляб”;
Обособена позиция № 3 „Доставка на месо, риба и яйца”;
Обособена позиция № 4 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”;
Обособена позиция № 5 „Доставка на пакетирани хранителни продукти