ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 03.04.2018 - 11:48:11
Изходящ номер: РД-18-288/03.04.2018
Статус: Отворена

Аварийни, спешни и неотложни ремонти на пътни и тротоарни настилки на улици и елементи на градската инфраструктура, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив

Документация

Публикации