ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 03.04.2018 - 11:48:11
Изходящ номер: РД-18-288/03.04.2018
Статус: Отворена