Доставка и монтаж на климатични системи и хладилници в здравните кабинети на детските градини, училища и социални институции, разположени на територията на Р-н „Централен” и доставка и монтаж на климатична система за нуждите на адм. на Р-н "Централен"

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 12.12.2017 - 17:05:47
Изходящ номер: РД-17-1872/12.12.2017
Статус: Отворена

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

СЪОБЩЕНИЕ: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 188, АЛ.2 ОТ ЗОП
- СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ: ДО 28.12.2017г. , ЧАС: 17.15 ЧАСА
- ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 02.01.2018Г. - 11.00 ЧАСА

Документация

Публикации