Обява за събиране на оферти във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 25.07.2016 - 16:01:24
Изходящ номер: РД-16-788/25.07.2016
Статус: Отворена

"Демонтаж на участъци от нефункциониращата въздушна контактна мрежа (ВКМ) на тролейбусен транспорт - гр. Пловдив въз основа на четири броя заповеди, издадени от Кмета на Район "Централен" - Община Пловдив, съгласно чл. 195, ал.6 от ЗУТ с изготвяне на необходимите проектни части и частична реконструкция с укрепване на ВКМ в точките на прекъсване"

СЪОБЩЕНИЕ: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 188, АЛ.2 ОТ ЗОП
- СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ 15.08.2016Г. ДО 18.00 ЧАСА
- ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 16.08.2016Г./ВТОРНИК/ - 10.00 ЧАСА

Документация

Публикации