„Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Централен“ - Община Пловдив” с местонахождение: северно и южно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 21.11.2017 - 10:21:54
Изходящ номер: 9100-586/21.11.2017
Статус: Отворена

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ОТКРИТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Документация

Публикации