„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на Район «Централен» - Община Пловдив: ОДЗ, ЦДГ, детски ясли и детски кухни в шест обособени позиции, а именно:

Вид процедура: Открита процедура
Публикувано на: 14.04.2016 - 10:10:44
Изходящ номер: 9100-497/14.04.2016
АОП номер: 01304-2016-0002
Статус: Отворена

Обособена позиция №1 «Доставка на мляко и млечни продукти»
Обособена позиция №2 «Доставка на хляб и тестени изделия»
Обособена позиция №3 «Доставка на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца»
Обособена позиция №4 «Доставка на пресни плодове и зеленчуци»
Обособена позиция №5 «Доставка на пакетирани хранителни продукти»
Обособена позиция №6 «Доставка на хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания»

Документация

Публикации

  1. Техническите спецификации са публикувани към документацията на ОП

  2. Техническите спецификации са публикувани към документацията на ОП

  3. Техническите спецификации са публикувани към документацията на ОП

  4. Техническите спецификации са публикувани към документацията на ОП

  5. Техническите спецификации са публикувани към документацията на ОП