ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 24.04.2018 - 10:15:46
Изходящ номер: РД-18-378/24.04.2018
Статус: Отворена