Строително-монтажни работи на четири обособени обекта на територията на Район “Централен:

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 20.07.2017 - 09:44:20
Изходящ номер: РД-17-762/20.07.2017
Статус: Отворена

Обект №1: "Частично благоустрояване и обособяване на детска площадка на част от УПИ I-компл. застрояване и зеленина, кв. 20, по плана на "Младежки хълм" - гр.Пловдив, бул. “Свобода”, № 25-31”;
Обект №2: “Благоустрояване с обособяване на кът за рекреация с възстановяване и оптимизация на детска площадка, подходяща за деца с увреждания в УПИ І – “Хълм на младежта”, кв.368, по плана на “Хълма на младежта”, гр. Пловдив”;
Обект №3: “Ремонт на спортна площадка, находяща се на ул. „П. Славейков” №26 - южно от ул. „Младежка” с размери 34м/20м”;
Обект №4: “Изграждане на кучешка площадка – за свободно разхождане - до кръстовището на бул. „Санкт Петербург” с бул. „Константин Величков”, гр. Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 188, АЛ.2 ОТ ЗОП
- СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ 11.08.2017Г. ДО 17.15 ЧАСА
- ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 14.08.2017Г. - 11.00 ЧАСА

Документация

Публикации