Инженеринг - проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), свързани с изграждане на 4 броя детски площадки за игра на открито за деца на възраст от 0 до 12 г.

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 27.07.2015 - 14:35:40
Изходящ номер: 9100-450/27.07.2015 г.
Статус: Затворена

Инженеринг - проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), свързани с изграждане на 4 броя детски площадки за игра на открито за деца на възраст от 0 до 12 г. на територията на Община Пловдив, Район Централен, включително сертифициране и въвеждане в екплоатация.

СЪОБЩЕНИЕ:

Публичната покана е оттеглена на 31.07.2015 г. Действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне на поканата. Поканата е оттеглена поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия.

Документация